VEDTÆGTER

Nedenfor er fanklubbens vedtægter gengivet, som vedtaget på generalforsamlingen i Randers den 24. september 2022.

Kapitel I: Almindelige bestemmelser

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1:
Foreningens navn er “Arsenal Denmark”.

Stk. 2:
Foreningen har hjemsted i Danmark.

Stk. 3:
Foreningen er stiftet den 28. januar 1991 som Arsenal Football Supporters Denmark (AFSD).

§2 Status og uafhængighed
Stk. 1:
Foreningen er godkendt af Arsenal F.C. som den officielle fanklub i Danmark, men er i øvrigt en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt og økonomisk er uafhængig af Arsenal F.C.

Stk. 2:
Foreningen overholder de regler, som Arsenal F.C. vedtager for officielle fanklubber.

Stk. 3:
Foreningen er politisk og religiøs neutral.

§3 Formål
Stk. 1:
På positiv vis at fremme interessen for den engelske fodboldklub Arsenal F.C. og udbrede viden om klubben og foreningen i Danmark.

Stk. 2:
Være samlingssted i Danmark for personer med interesse for Arsenal F.C. og skabe grobund for et stærkt sammenhold blandt alle personer med interesse for Arsenal F.C.

Stk. 3:
Foreningen arbejder for formålene bl.a. ved udgivelsen af foreningens magasin “GunAction”, med hjemmesiden “www.arsenal.dk” og ved at arrangere fodboldturneringer, ture og andre aktiviteter.

§4 Medlemmer
Stk. 1:
Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som er bosiddende i Kongeriget Danmark eller er dansk statsborger.

Stk. 2:
Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde godkende optagelse af et medlem, der fraviger stk. 1. Bestyrelsen fører en liste over disse medlemmer.

Stk. 3:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Beslutning herom kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for at nægte optagelse. Såfremt vedkommende ønsker det, skal beslutningen fremlægges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4:
Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Der kan kun oprettes ét medlemskab pr. person.

Stk. 5:
Ethvert medlem forpligter sig til:
a) at betale kontingent rettidigt
b) at arbejde for at fremme foreningens formål
c) at udvise ordentlig opførsel ved foreningens arrangementer.

§5 Medlemskab og kontingent
Stk. 1:
Medlemskabet varer fra 1. august til 31. juli det følgende år. Kontingentet indbetales forud hvert år.

Stk. 2:
Når kontingentet er indbetalt, betragtes den pågældende som værende fuldgyldigt medlem af Arsenal Denmark for den pågældende periode.

Stk. 3:
Kontingentets størrelse for et helårligt medlemskab fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende år.

Stk. 4:
Ved indmeldelse, der ikke følger det normale medlemskab, betales et kontingent, der står i forhold til længden af perioden, der altid slutter 31. juli. Bestyrelsen fastsætter de nærmere satser og periodelængder.

Stk. 5:
For at tilgodese specielle grupper kan bestyrelsen midlertidigt oprette flere typer medlemskaber.

Stk. 6:
Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Ved udmeldelse er al indbetalt kontingent tabt. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

§6 Medlemskort
Stk. 1:
Medlemmerne modtager som bekræftelse på betalt kontingent et medlemskort.

Stk. 2:
Kortet skal forevises på forlangende ved foreningens arrangementer.

Stk. 3:
I perioden fra betalingen af kontingentet, til medlemskortet er modtaget, kan gyldig girokvittering eller lignende bruges som bevis for medlemskab.

Kapitel II: Foreningens organisation

§7 Ordinær generalforsamling
Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes altid i Danmark.

Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt – sædvanligvis sidste lørdag i september, og senest inden udgangen af oktober måned.

Stk. 3:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller et flertal af den ordinære generalforsamling vedtager et forslag om dette.

Stk. 2:
Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter en begæring herom. Begæringen skal indeholde en angivelse af det/de punkter, der ønskes behandlet og være underskrevet af de enkelte medlemmer. I sådanne tilfælde skal 2/3 af underskriverne møde op, ellers kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

Stk. 3:
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 14 dage efter, anmodningen er modtaget med samme frister, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

§9 Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1:
Indkaldelse til generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2:
Medlemmer tilmelder sig deltagelse på generalforsamlingen hos bestyrelsen inden udløbet af den i indkaldelsen fastsatte frist.

Stk. 3.
Dagsorden udsendes til de tilmeldte medlemmer senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

§10 Generalforsamlingens ledelse:
Stk. 1:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent blandt de tilmeldte medlemmer. Denne påser, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og leder denne.

Stk. 2:
Generalforsamlingen vælger en referent blandt de tilmeldte medlemmer. Denne fører referat over generalforsamlingen, der undertegnes af dirigenten.

Stk. 3:
Stemmeret på generalforsamlingen har forhåndstilmeldte og fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. For umyndige medlemmer kan forældre eller værge afgive stemme. Ethvert medlemskab har én stemme.

Stk. 4:
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning jf. § 24 og § 26.

Stk. 5:
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. I så fald skal dirigenten sørge for, at dette sker.

§11 Dagsorden på generalforsamling
Stk. 1:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år
5. Øvrige beretninger
6. Fastsættelse af kontingent for den efterfølgende sæson.
7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk. 2:
Dagsorden på en ekstraordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
4. Eventuelt

§12 Forslag fra medlemmer
Stk. 1:
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en generalforsamling skal sendes skriftligt til et medlem af bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§13 Bestyrelsen
Stk. 1:
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen.

Stk. 2:
Bestyrelsen består af op til 8 personer og op til 2 suppleanter, der alle vælges for 2 år af gangen efter følgende retningslinjer: Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er på valg hvert lige år, og den anden halvdel er på valg hvert ulige år. Genvalg er muligt.

Stk. 3:
Valgbare til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, der har været medlem af foreningen i de seneste seks måneder forud for generalforsamlingen.

Stk. 4:
Et medlems opstilling som kandidat til bestyrelsen sker ved, at kandidaten retter skriftlig henvendelse herom. Henvendelsen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før valgets afholdelse.

Stk. 5:
Er der ikke indkommet flere end 4 gyldige kandidater bortfalder afstemningen og de opstillede kandidater erklæres som valgte. Er der ligeledes ikke indkommet flere end en gyldig kandidat som suppleant bortfalder afstemningen og den opstillede kandidat erklæres som valgt.

Stk. 6:
De fire kandidater, der modtager flest stemmer fra generalforsamlingens deltagere, er valgt til bestyrelsen.
På samme måde gælder det, at den suppleantkandidat, der modtager flest stemmer fra generalforsamlingens deltagere, er valgt som suppleant til bestyrelsen.

Stk. 7:
Bestyrelsen konstituerer sig selv på følgende poster: Formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden og fordeler alle ansvarsområder for foreningens virke imellem sig.

Stk. 8:
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan en suppleant indtræde i bestyrelsen. Fratræder flere bestyrelsesmedlemmer, udpeger bestyrelsen selv de fornødne suppleanter, der bliver medlem af bestyrelsen, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der, såfremt de fratrådte medlemmer af bestyrelsen var i deres første år af valgperioden, afholdes erstatningsvalg for disse med en valgperiode på kun et år.

Stk. 9:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Disse er altid underlagt bestyrelsens beslutninger.

§14 Bestyrelsesmøder
Stk. 1:
Bestyrelsen afholder møder så ofte, som det er påkrævet, dog mindst 4 gange årligt. To af disse møder kan være telefonmøder.

Stk. 2:
Bestyrelsen fører referat over samtlige møder. Referatet godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Er et eller flere bestyrelsesmedlemmer fraværende, indtræder suppleanten på lige fod med de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4:
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de deltagende
bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 5:
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder, indgiver disse skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

Stk. 6:
Det er ikke sædvanlig praksis at invitere suppleanterne til bestyrelsesmøderne, men det er tilladt såfremt bestyrelsen ønsker det, ligesom bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage efter behov.

Kapitel III: Forenings økonomi

§15 Regnskab og revision
Stk. 1:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Stk. 2:
Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets økonomiske resultat.

Stk. 3:
Regnskabet revideres og påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor og godkendes på den ordinære generalforsamling. Godkendes regnskabet ikke på den ordinære generalforsamling, kan det gøres på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4:
Regnskabet udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling til de tilmeldte medlemmer.

§16 Revision
Stk. 1:
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 2:
Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og revisor har adgang til alle bøger og beholdninger vedrørende foreningens regnskabsvæsen.

Stk. 3:
Revisionen skal være tilendebragt så betids inden den ordinære generalforsamling, at regnskabet med revisors påtegning kan udsendes til de tilmeldte medlemmer.

Stk. 4:
Revisor og revisorsuppleanten vælges for 1 år af gangen.

§17 Økonomiske midler
Stk. 1:
Foreningens likvide formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt på en bank- eller girokonto, som kassereren alene disponerer over.

Stk. 2:
Omkostninger ved afholdelse af arrangementer tilstræbes inddækket af de deltagende medlemmer, medmindre bestyrelsen godkender andet.

Stk. 3:
Bestyrelsen tager konkret stilling til refusion af omkostninger, hvor medlemmer har repræsenteret foreningen.

§18 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1:
Alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen. Ved større dispositioner, der ligger udenfor budgettet, kan det dog kun ske efter beslutning fra generalforsamlingen eller bestyrelsen.

Stk. 2:
Ingen medlemmer udenfor bestyrelsen kan handle i foreningens navn uden bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Kapitel IV: Foreningens aktiviteter

§19 Foreningens magasin
Stk. 1:
Foreningen udgiver magasinet “GunAction”.

Stk. 2:
Bestyrelsen vedtager retningslinier for magasinet og udpeger en redaktør med ansvar for dette.

Stk. 3:
Magasinet udkommer 4-6 gange pr. sæson og sendes til medlemmerne.

§20 Hjemmeside og e-mail adresser
Stk. 1:
Foreningen opretter og opretholder hjemmesiden (domænet) “www.arsenal.dk”.

Stk. 2:
Bestyrelsen vedtager retningslinier for hjemmesidens opbygning og drift og udpeger en webmaster for denne.

§21 Billetter
Stk. 1:
Foreningen tilstræber at kunne skaffe billetter til Arsenals kampe til medlemmerne.

Stk. 2:
Bestyrelsen udpeger en billetansvarlig og vedtager bestemmelser for administration af billetterne (billetregler).

Stk. 3:
Overtrædelse af disse bestemmelser kan medfører eksklusion efter vedtægternes bestemmelse om dette.

§22 Andre aktiviteter
Stk. 1:
Foreningens formål søges opfyldt gennem en lang række andre aktiviteter for medlemmerne, herunder forsørger foreningen at afholde et årligt mesterskab i indendørsfodbold, at arrangere ture til Arsenal Stadium (Arsenal F.C. hjemmekamp) og ture til kampe med Arsenal F.C. andre steder.

Stk. 2:
Foreningen forsøger at opretholde et net af lokalkontakter rundt i Danmark for at kunne skabe lokale aktiviteter.

Stk. 3:
Foreningen opretholder kontakter til Arsenal F.C. og forsøger at opnå indflydelse på, hvordan klubben håndterer samarbejdet med fanklubber.

Stk. 4:
Foreningen samarbejder med andre fanklubber, såfremt dette kan understøtte foreningens formål, herunder forsøger foreningen at arrangere en årlig fodboldturnering, hvor andre fanklubber kan inviteres.

Kapitel V: Afsluttende bestemmelser

§23 Æresmedlemmer
Stk. 1:
Tidligere og nuværende spillere i Arsenal F.C. kan af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer.

Stk. 2:
Tilsvarende kan gøres for andre, der kan udøvet en ekstraordinær stor indsats for at fremme foreningens formål.

Stk. 3:
Æresmedlemmer behøver ikke at være bosiddende i Danmark eller være danske statsborgere.

Stk. 4:
Bestyrelsen fører en liste over æresmedlemmer.

§24 Vedtægtsændringer
Stk. 1:
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, medmindre det medfører lempelse af bestemmelsen om foreningens opløsning. I så tilfælde skal vedtægtsændringen ske efter reglerne i bestemmelsen om foreningens opløsning

§25 Eksklusion
Stk. 1:
Bestyrelsen kan eksludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder hvis medlemmet har modarbejdet foreningens formål eller ved overtrædelse af medlemmets forpligtelser. Beslutningen kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 2:
Eksklusionen træder i kraft øjeblikkeligt, og al indbetalt kontingent er tabt.

Stk. 3:
En eksklusion skal fremlægges på førstkommende generalforsamling, hvis vedkommende anmoder skriftligt om dette.

§26 Foreningens opløsning:
Stk. 1:
Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær og indkaldt udtrykkeligt og udelukkende til dette formål. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 2:
Såfremt det besluttes at ophæve foreningen, skænkes foreningens likvide midler til Børnecancerfonden, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø, www.boernecancerfonden.dk

Indkøbskurv