GENERALFORSAMLING 2021

Af Lars Jacobsen

Lørdag den 25. september 2021 kl. 13.00 i Albani Loungen på Odense Stadion

I 2020 blev foreningens generalforsamling afviklet på Zoom pga. den verdensomspændende Corona epidemi. Her i 2021 er der så meget styr på pandemien, at det igen er muligt at mødes fysisk, og bestyrelsen har valgt Odense som samlingspunkt. Ca. 180 medlemmer havde tilmeldt sig, og efter en kort velkomst af formand Thomas Ballegaard, var det tid for afviklingen af årets generalforsamling.

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne for Arsenal Denmark, er følgende dagsorden fremlagt for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Mondrup.

Generalforsamlingen: Henrik Mondrup valgt.

Henrik Mondrup konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Lars Jacobsen.

Generalforsamlingen: Lars Jacobsen valgt.

3. Formandens beretning

Generalforsamlingen: Formand Thomas Ballegaard glædede sig over, at det igen var muligt at mødes fysisk til generalforsamlingen, som sidste år blev afviklet via Zoom. Han noterede sig dog også, at Zoom under Coronaen var blevet et vigtigt værktøj i fanklubben i forhold til at opretholde et højt aktivitetsniveau. I løbet af sæsonen var der således afholdt flere Zoom events med legender fra London. Mellem 50 og 120 deltagere havde hver gang tilmeldt sig de forskellige evnets med henholdsvis David O’Leary, Martin Keown, Paul Davis og sidst Alan Smith. Zoom havde således været med til at opretholde kontakten til medlemmerne og ville derfor også fremover indgå som en aktivitet i fanklubben.

Den danske fanklub havde også været omdrejningspunktet i en kampagne til fordel for Arsenal FC’s medlemkontakt til fanklubberme, Mark Brindle, som var blevet fyret i forbindelse med en af de sparerunder, der havde ramt Arsenal som følge af Corona pandemien. Thomas Ballegaard havde allieret sig med de skandinaviske fanklubber, som igen havde taget kontakt til andre fanklubber over hele verden og bedt dem sende en mail direkte til Arsenals direktør Vinai Venkatesham med en beskrivelse af, hvor stor betydning Mark Brindle havde som kontaktperson for fanklubberne i forhold til Arsenal. Brindle var et centralt omdrejningspunkt for klubberne og løste mange praktiske problemer i London. Kampagnen havde sin effekt – det væltede ind med mails – og Mark Brindle blev genansat. Mark ville gerne havde været til stede i Odense, men var desværre forhindret, men havde sendt en hilsen.

Som det er de fleste bekendt, var Arsenal, sammen med 11 andre europæiske storklubber, med i forsøget på at etablere en europæisk Super League. Som det også er de fleste bekendt, faldt projektet til jorden med et brag på baggrund af en tsunami af modstand fra de fleste af de deltagende klubbers fangrupperinger. Her var den danske fanklub hurtigt ude med en officiel udtalelse på sin hjemmeside, hvor man tog kraftig afstand fra initiativet. Organisationen Arsenal Supporters Trust arbejder også på en større struktureret afstandtagen fra projektet, og her er den danske fanklub repræsenteret ved næstformand Peter Høst.

Som en konsekvens af Coronaen har Premier League Parlamentet på TV3+ også haft vanskelige vilkår. Der har dog været løbende kontakt mellem TV selskabet og fanklubberne og på det seneste er der så småt blevet lukket op for besøg i studiet i forskellige sammenhænge. Det har resulteret i en indbydelse til Thomas Ballegaard om at komme i studiet og vende Arsenals krise med studieværten og et par eksperter. Et tilbud, som dog blev afslået af den danske formand, som ikke ønskede at bidrage til at piske stemningen op omkring projekt Arteta, som det er alt alt for tidligt at konkludere på.

Endnu et nyt tiltag i kontakten til medlemmerne er fanklubbens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er en effektiv og hurtig måde at kommunikere direkte til medlemmerne på. Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger om billetsituationen, nye varer og tilbud i webshoppen,  Zoom events med legender fra London og meget mere. For at modtage medlemsbrevet kræver det at det enkelte medlem har registreret sin mailadresse hos fanklubben. Det har rigtig mange allerede gjort, men ikke alle. Thomas Ballegaard opfordrede alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet, så man som medlem af fanklubben, ikke går glip af vigtige oplysninger. Samtidig kunne han forsikre medlemmerne om, at mailadressen ikke ville blive brugt til andet end nyhedsbrevet.

Et andet initiativ, som er blevet styrket i det forgange år er supporten til de lokale bygrupperinger i fanklubben. I øjeblikket er der etableret “afdelinger” i Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg og  to i København – en i city og en i nordvest. Her mødes lokale fans i forbindelse med kampe på lokale pubber for at dyrke passionen fra The Gunners. Fanklubben har suppleret med forskelligt gear til disse loakale afdelinger i form af rollups, bannere, plakater m.m. Fanklubben håber på flere af disse afdelinger – gerne en i Odense og en i området Vejle/Kolding/Fredericia.

Det er ikke kun i Danmark at arbejdet med at profilere Arsenal foregår. Den danske fanklub har i det forgange år også styrket samarbejdet med de øvrige nordiske fanklubber. Det styrkede skandinaviske samarbejde, som udsprang af Brindle sagen, tæller tilsammen mellem 16 – 20.000 medlemmer og repræsentanter for de respektive fanklubber mødes som regel en gang om måneden på Zoom. Det tættere samarbejde blev bekræftet på generalforsamlingen, idet næstformanden for den norske fanklub, Terese Borgstad, var tilstede i Odense.

Herefter greb formanden fat i de løbende aktiviteter, som fanklubben står for. Medlemsmagasinet GunAction var på gaden fire gange i den forløbne sæson og podcasten Altid Arsenal fulgte gennem hele sæsonen op på weekendens kampe. Vært Tue Sørensen havde i løbet af sæsonen fået hjælp af henholdsvis Niels Harrild og tidligere ungdomsspiller i Arsenal Jonas Hebo Rasmussen. Hjemmesiden www.arsenal.dk kører stabilt ved hjælp af et fast korps af skribenter og søges løbende videreudviklet ligesom foreningens salg af henholdsvis Gunners Ale, vin, gin og rom ligger på et fornuftigt leje. Foreningen er også at finde på de sociale medier Twitter, Facebook og Instagram, som hver især har deres egen ankermand/kvinde.

På billetsiden har der som følge af Coronaen og de internationale rejserestriktioner været stilstand. Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen tæt både i England og hos de danske myndigheder og håber at muligheden for igen at komme til fodbold i London er nært forestående. Billetansvarlig er fortsat Flemming Christensen og fanklubben har, så snart der åbnes op, adgang det sædvanlige antal billetter.

På to områder har der virkelig været positive takter. Merchandise salget har overgået alle forventninger og har været helt fantastisk. Adidas har virkelig ramt plet med deres trøjedesign som de danske fans virkelig har taget til sig. Desværre er der på det seneste opstået alvorlige problemer med leverancerne fra Adidas og flere hundrede ordrer har ikke kunnet ekspederes. Situationen er klart utilfredsstillende og må tilskrives de internationale problemer med fragt, som lider voldsomt ovenpå Coronakrisen. Det sammenholdt med, at Arsenal Denmark nok ikke har førsteprioritet hos Adidas, gør situationen noget usikker.

Et andet område, som har overrasket positivt er udsendelsen af medlemskortet. Et leverandørskifte har betydet større fleksibilitet og hurtigere udsendelse, hvilket bl.a. betød at mange medlemmer havde modtaget deres medlemskort inden generalforsamlingen. Fremover vil der løbende blive sendt kort ud efterhånden, som folk betaler og melder sig ind.

Junior Gunners, som er den danske fanklubs afdeling for de yngste medlemmer, tæller stabilt omkring de 200 medlemmer. Der udsendes rekvisitter to gange om året, og ankermanden er fortsat Henrik Pedersen. Thomas Ballegaard pointerede vigtigheden af dette arbejde, som er foreningens fødekæde.

Efter gennemgangen af situationen og aktiviteterne i den danske fanklub vendte formanden blikket mod moderklubben i London. Sæsonstarten har ikke været som ønsket, men Thomas Ballegaard manede til besindighed og forståelse for at ting tager tid. Sommerens transfervindue var præget af stor aktivitet og mange håndplukkede unge nye folk er kommet til. Omverdenens udsagn om at det hele sejler har ganske enkelt ikke hold i virkeligheden. Rom blev ikke bygget på én dag – Artetas projekt har bestyrelsens opbakning og Ballegaard, som selv var til stede på Etihad til udekampen mod City, kunne ved selvsyn konstatere at mange fans står bag holdet. De blev på stadion efter kampen, hvor spillerne kom ud og takkede for opbakningen. Der er således mange, som står bag holdet, også den danske bestyrelse, selvom der selvfølgelig er individuelle holdninger. Det skal der også være plads til, men vi bør have tillid til, og tro på, at dem der er omkring spillerne i det daglige ser og ved mere end de forskellige eksperter.

Formanden kunne også fortælle, at samtidig med fanklubbens generalforsamling, var man i London i gang med at gøre resultatet op af fanklubbernes valg af en repræsentant til det Advisory Board, som Arsenal har etableret i kølvandet på det kuldsejlede Super League projekt. Den danske formand var opstillet og håbede naturligvis på et positivt resultat.

Herefter godkendte generalforsamlingen formandens beretning.

4. Kasserens beretning

Generalforsamlingen: Kasserer Kenneth Neumann Sand fremlagde det reviderede regnskab for 2020/2021 og budget 2021/2022, som forud for generalforsamlingen var udsendt til de tilmeldte.

Årets resultat blev et overskud på 55.000 kr. på trods af, at foreningens samlede omsætning faldt til 825.000 kr. Resultatet er ramt markant af Corona, som har sat en stopper for såvel billetsalget som klubturerne. På positivsiden tæller en stor fremgang i merchandice salget. Positivt er det også, at medlemstallet stort set ikke har været påvirket af pandemien og kun har resulteret i en nettoafgang på 47 medlemmer. Af det samlede medlemstal på 2.434 medlemmer er hele 72% tilmeldt PBS så noget kunne tyde på, at medlemsdatabasen ikke er så afhængig af resultaterne på banen som tidligere. Foreningen har således en brølstærk og robust økonomi, som sammen med en god omkostningsstyring har betydet at fanklubben kan løbe rundt på trods af negative påvirkninger i form af manglende billetsalg, manglende klubture og negative renter. Med afsæt i den stærke balance/økonomi er der plads til flere initiativer og kassereren opfordrede medlemmerne til at komme med nye ideer.

Herefter fremlagde kassereren foreningens budget for sæson 2021-2022, som udviser et underskud på knap 60.000 kr. under forudsætning af, at medlemstallet fastholdes. Der er dog stadig usikkerheder på baggrund af Covid-19 og der er budgetteret med et mindre billetsalg, ligesom der ikke er planlagt nogle klubture. Underskuddet fremkommer hovedsageligt på baggrund af genoptagelsen af foreningens årsdag/generalforsamling samt flere events på Zoom, men bestyrelsen betragter disse aktiviteter som væsentlige i forhold til fanklubbens medlemmer. Øvrige aktiviteter forventes gennemført på stort set samme niveau som i 2020/21.

Herefter godkendte generalforsamlingen foreningens regnskab 2020/2021 og budget 2021/2022.

5. Øvrige beretninger

Generalforsamlingen: Efter formandens beretning og regnskabsaflæggelse var det tid for en række øvrige beretninger om fanklubbens aktiviteter.

Beretningen om foreningens medlemsblad GunAction blev varetaget af Lars Jacobsen. Magasinet udkom efter planen fire gange i den komprimerede sæson. Magasinet har gennem de seneste år haft et fast korps af skribenter, som på baggrund af et redaktionsmøde tildeles forskellige opgaver. Distributionen af magasinet sker gennem PortoPartner og ligger også på et stabilt niveau.

Herefter kunne Peter Høst fortælle om klubbens onlineservices. Aktivitetsniveauet er højt og der er mange følgere på diverse SoMe platforme som Facebook, Twitter og Instagram og fanklubben har solide ankermænd og mange følgere på alle platforme. Hjemmesiden kører rigtig flot med et fast korps af skribenter under ledelse af en webmaster og sitet bliver hele tiden udbygget og forbedret både teknisk og indholdsmæssigt. På et tidspunkt blev siden hacket, men det lykkedes heldigvis at afværge angrebet uden de store skader.

I Arsenals Fans Forum er fanklubben repræsenteret af Peter Høst. Fans Forum består af repræsentanter fra oversøiske fanklubber, som holder møder flere gange om året. Møderne faciliteres af Arsenal FC, er højt prioriteret bl.a. med deltagelse af både direktører og bestyrelsesmedlemmer og giver mulighed for at vende stort og småt. Nogle gange kan det være småting, mens det andre gange kan være mere væsentlige ting. Møderne giver fansene mulighed for at ytre sig overfor Arsenal i forhold til fx Super League, Rwanda og andre samarbejder, som kan give anledning til bekymringer. Fans Forum er dermed en stemme overfor Arsenal, men er helt uden indflydelse på diverse beslutninger.

6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår følgende:

Kr. 250,- for PBS tilmeldte medlemmer og PBS tilmeldte junior-medlemmer.

Kr. 300,- for ikke PBS tilmeldte medlemmer og ikke PBS tilmeldte junior-medlemmer.

(Begge uændret).

Generalforsamlingen: Forslaget vedtaget.

7. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. Formand Thomas Ballegaard kunne dog informere om, at bestyrelsen i det kommende år ville tjekke foreningens vedtægter igennem, og opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at komme med input.

8. Valg til bestyrelsen

Forud for valget konstaterede formand Thomas Ballegaard, at foreningen havde en god og velfungerende bestyrelse, men konstaterede også, at der ikke var mange henvendelser med henblik på at deltage i bestyrelsesarbejdet. I princippet er det ok, men et kampvalg kunne måske være interessant i forhold til bestyrelsens sammensætning.

Følgende var på valg: Thomas Ballegaard, Rasmus Bernth Jensen, Peter Høst, Christian Horty Stenrøjl. Alle var villige til genvalg.

Generalforsamlingen: Ingen andre forslag. Thomas Ballegaard, Rasmus Bernth Jensen, Peter Høst og Christian Horty Stenrøjl valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Valgt i 2020:

Preben Fogh, Kenneth Neumann Sand, Flemming Christensen og Michael Ginnerup.

Valgt i 2021:

Thomas Ballegaard, Peter Høst, Rasmus Bernth Jensen og Christian Horty Stenrøjl.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Dansk Revision, Odense.

Generalforsamlingen: Ingen andre forslag. Dansk Revision, Odense valgt.

10. Eventuelt

Ingen emner, men en stor tak til til alle frivillige.

– – – –

Herefter erklærede dirigenten Henrik Mondrup generalforsamlingen for afsluttet.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}